ALGEMENE VOORWAARDEN DE HONDENFLUISTERAAR
Definities.
Artikel 1.
1.1. In dit document wordt verstaan onder:
a. ‘
Algemene Voorwaarden’: het bepaalde in dit document;
b. '
Gedragsadvies': het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose, het vaststellen van advies en het zo breed mogelijk begeleiden, adviseren en instrueren van de Opdrachtgever;
c. ‘
Opdrachtgever’: de natuurlijk persoon respectievelijk eigenaar van de hond waarvoor het Gedragsadvies wordt gegeven;
d. ‘
Opdrachtnemer’: De Hondenfluisteraar B.V. gevestigd te Rotterdam, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 56527721;
e. ‘
Opdracht’ / ‘Overeenkomst’: de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarbij de Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om Gedragsadvies te geven. Eventuele overige werkzaamheden kunnen door Opdrachtgever en Opdrachtnemer separaat worden overeengekomen.
In deze Algemene Voorwaarden wordt elke deel- of vervolgopdracht als een afzonderlijke Opdracht beschouwd. Onder ‘Opdracht’ dient in deze Algemene Voorwaarden dan ook in voorkomend geval ‘deelopdracht’ of ‘vervolgopdracht’ te worden verstaan.

Toepasselijkheid.
Artikel 2.
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever betreffende door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten Gedragsadvies.
2.2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk, of per email tussen partijen zijn overeengekomen. Voor zover dergelijke afwijkingen niet hebben plaatsgevonden blijven de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

Totstandkoming Overeenkomst.
Artikel 3.

3.1. De Overeenkomst komt tot stand op één van de navolgende wijzen en tijdstippen:
a. hetzij, indien de Opdrachtgever op de website van de Opdrachtgever de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en de Opdracht heeft verstrekt door middel van digitale bevestiging;
b. hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop Opdrachtnemer de aan Opdrachtgever toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen;
c. hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door Opdrachtnemer gedaan aanbod door Opdrachtgever mondeling, schriftelijk of per email en ongewijzigd is aanvaard
d. hetzij, indien de door Opdrachtgever verstrekte opdracht niet is voorafgegaan door een aanbod van Opdrachtnemer, op het moment waarop Opdrachtnemer met de uitvoering van die opdracht een aanvang heeft gemaakt.
Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op een andere wijze en/of op een ander tijdstip is tot stand gekomen.
3.2. De in het vorige lid bedoelde opdrachtbevestiging is gebaseerd op de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie en wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.3. De Overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan, namelijk voor één sessie van minimaal 2 tot maximaal 3 uur, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen dan wel uit de aard, inhoud of strekking van het Gedragsadvies meer of minder tijd benodigd is.

Benodigde Informatie.
Artikel 4.
4.1. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer alle informatie te verstrekken, welke Opdrachtnemer naar zijn oordeel voor het Gedragsadvies nodig heeft. Indien de informatie niet of niet tijdig wordt verstrekt, is Opdrachtnemer bevoegd de (verdere) uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten.
4.2. Opdrachtgever is voorts gehouden Opdrachtnemer uit eigen beweging tijdig alle informatie te verstrekken, welke Opdrachtnemer naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de Opdracht van belang is of kan zijn.
4.3. Indien de uitvoering van de Opdracht wordt vertraagd doordat Opdrachtgever zijn in de leden 1 en 2 genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in lid 3 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor zijn rekening. Onder (extra) kosten dient te worden verstaan de tijd welke de Opdrachtgever extra moet besteden aan de sessie als bepaald in artikel 3 lid 3.

Uitvoering van de Opdracht.
Artikel 5.
5.1. Opdrachtnemer zal het Gedragsadvies, met inachtneming van hetgeen daaromtrent tussen partijen is overeengekomen, naar beste inzicht en vermogen uitvoeren volgens de normen zoals die gelden binnen de branche waarin Opdrachtnemer werkzaam is. Opdrachtnemer staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.
5.2. Opdrachtnemer bepaalt door welke personen of personen uit zijn organisatie de Opdracht wordt uitgevoerd, zulks met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 BW. Voorts bepaalt Opdrachtnemer op welke wijze en met welke middelen de Opdracht wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de redelijke wensen en aanwijzingen van Opdrachtgever, mits dit naar oordeel van Opdrachtnemer bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de Opdracht.
5.3. Opdrachtnemer is slechts bevoegd derden bij de uitvoering van de Opdracht in te schakelen, indien daaromtrent tussen partijen overeenstemming bestaat, tenzij uit aard, inhoud of strekking van de Opdracht voortvloeit dat Opdrachtnemer daartoe ook zonder bedoelde overeenstemming bevoegd is dan wel naar het oordeel van Opdrachtnemer de inschakeling van derden noodzakelijk is voor een correcte uitvoering van de Opdracht.
5.4. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, is hij daartoe slechts bevoegd nadat daaromtrent tussen partijen overeenstemming is bereikt.

Geheimhouding.
Artikel 6.
6.1. Opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer niet bevoegd aan derden op welke wijze dan ook informatie te verstrekken omtrent de specifiek inhoudelijke aspecten van de uitvoering van de Opdracht, daaronder mede begrepen de wijze waarop en de middelen waarmee de opdracht wordt uitgevoerd.
6.2. Tenzij met voorafgaande toestemming van de andere partij, zal de Opdrachtgever bij de uitvoering van de Opdracht gemaakt video- en/of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan het Gedragsadvies. De Opdrachtgever verleent hierbij bij voorbaat toestemming aan de Opdrachtnemer om foto's en beeld te maken van de sessie en deze te gebruiken (met uitzondering van privacygevoelige informatie), onder andere voor de website van de Opdrachtnemer.
6.3. Opdrachtnemer is gehouden de voor hem uit de voorgaande leden voortvloeiende verplichtingen eveneens op te leggen aan de door hem ter uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.

Intellectuele Eigendom.
Artikel 7.

7.1. De rechten met betrekking tot alle (geestes-)produkten, die door de Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht worden gebruikt – waaronder begrepen analyses, methoden, overzichten, programmatuur, technieken, e.d. – of die het resultaat zijn van de door Opdrachtnemer krachtens de Opdracht verrichte werkzaamheden – waaronder begrepen het Gedragsadvies. – berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
7.2. Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke, of via email, toestemming van Opdrachtnemer niet bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in het vorige lid bedoelde producten, noch het gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.

Honorarium.
Artikel 8.

8.1. Het honorarium voor de krachtens de Opdracht te verrichten werkzaamheden wordt berekend per sessie als bepaald in artikel 3 lid 3 en voorafgaande aan de sessie kenbaar gemaakt aan de Opdrachtgever, hetzij per email, hetzij per brief.
8.2. Bij inschakeling van derden, of een andere persoon uit de organisatie, dan geldt een honorarium per uur. De hoogte van het honorarium per uur zal voorafgaande aan de sessie kenbaar worden gemaakt aan de Opdrachtgever, hetzij per email, hetzij per brief.
8.3. Het honorarium is exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) (de prijspagina geeft de prijs inclusief BTW weer). Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zijn de in het kader van de Opdracht gemaakte kosten – daaronder begrepen reis- en verblijfkosten en andere ‘out-of-pocket’ uitgaven alsmede de kosten van bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden – niet in het honorarium begrepen en worden zij afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
8.4. Het honorarium wordt verschuldigd nadat het Gedragsadvies is gegeven. De verschuldigdheid van het honorarium is niet afhankelijk van de resultaten van het Gedragsadvies.
8.5. Bij voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever gehouden tot algehele voldoening van het tot aan de beëindiging van de werkzaamheden verschuldigde honorarium.

Betaling.
Artikel 9.
9.1. Betaling door Opdrachtgever geschiedt:
a. hetzij in contanten na afloop van de sessie;
b. hetzij uiterlijk zeven (7) dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden in euro (€) door storting op of overschrijving naar een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
9.2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald en, na daartoe door Opdrachtnemer te zijn aangemaand, niet alsnog heeft betaald, is Opdrachtnemer bevoegd zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Onderaannemer, aan Opdrachtgever de buitengerechtelijke wettelijke incassokosten (ingevolge Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten) in rekening te brengen .
9.3. Indien de Opdracht door meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven, zijn zij, indien en voor zover de werkzaamheden ten behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.

Annulering. Reclames.
Artikel 10.

10.1. Bij een door de Opdrachtnemer aanvaarde annulering binnen achtenveertig (48) uur voor de aanvang van de sessie wordt 50% van het honorarium in rekening gebracht. Bij een annulering binnen vierentwintig (24) uur voor de aanvang van de sessie wordt 100% van het honorarium in rekening gebracht. In geval van het verzetten van de sessie, met wederzijds goedvinden, dan zijn geen extra kosten verschuldigd.
10.2. Opdrachtgever is gehouden reclames met betrekking tot de door de Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk, of via email, kenbaar te maken binnen zeven (7) dagen na de verzenddatum van hetgeen naar aanleiding waarvan hij wenst te reclameren, dan wel onverwijld nadat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren heeft ontdekt.
10.3. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens reclames als in lid 1 bedoeld.
10.4. Indien en voor zover Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer terecht reclameert, is Opdrachtnemer bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde honorarium te restitueren zonder verder uitvoering aan de Opdracht te geven. Reiskosten en de kosten van de anamnese (0,75 uur van elke interventie) worden beschouwd als kosten die niet gereclameerd kunnen worden.
10.5. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 2 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

Aansprakelijkheid.
Artikel 11.

11.1. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever welke rechtstreeks gevolg is van een aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voor hem uit artikel 5 lid 1 voortvloeiende verplichtingen, zulks met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:407 BW. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door of ten behoeve van Opdrachtnemer gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitgekeerd. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor bedoelde verzekering(en) plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Ondernemer beperkt tot het bedrag van het honorarium, dat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van werkzaamheden.
11.2. De Opdrachtnemer is in elk geval niet aansprakelijk voor:
a. hetzij ziekten en/of vermeende gebreken, mentaal of fysiek, welke de hond - in bezit van de Opdrachtgever - mogelijkerwijs oploopt als gevolg van de Opdracht;
b. hetzij schade als gevolg van het opvolgen van het Gedragsadvies door de Opdrachtgever;
c. hetzij overmacht. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de Opdracht opgeschort zolang de toestand van overmacht voortduurt. Indien de overmacht langer dan twee (2) maanden duurt, dan is elke partij gerechtigd de Opdracht buitengerechtelijk te ontbinden.
11.3. De Opdrachtgever is verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering te hebben, welke ook schade aangebracht door de hond - in bezit van de Opdrachtgever - is meeverzekerd.
11.4. De Opdrachtgever vrijwaart hierbij de Opdrachtnemer voor elke schade welke door de hond - in bezit van de Opdrachtgever - is aangebracht aan de Opdrachtgever en/of derden.
11.5. De in de voorgaande bepalingen van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtstreeks beroep op die aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.


Beëindiging Overeenkomst
Artikel 12.

12.1. Indien de Overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd of voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden, kan zij niet voor afloop van die tijd of voor afronding van die
werkzaamheden worden beëindigd, behoudens het hierna in lid 2 bepaalde.
12.2. In afwijking van het bepaalde in de leden 1 en 2 is ieder van partijen bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door opzegging te beëindigen, indien redelijkerwijs te verwachten is dat de Opdracht, zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming door een van de partijen in de nakoming van haar verplichtingen, niet (meer) kan of zal worden uitgevoerd zoals door partijen is overeengekomen. Opdrachtnemer is bovendien bevoegd de Overeenkomst door opzegging te beëindigen, indien van haar in redelijk niet (meer) kan worden verlangd dat zij de Opdracht uitvoert zoals door partijen is overeengekomen. Het voorafgaande lijdt uitzondering, indien en voor zover partijen anders zijn overeengekomen/
12.3.Opzegging dient schriftelijk, of via email, te geschieden met vermelding van de reden op grond waarvan wordt opgezegd.

Toepasselijk Recht. Geschillen.
Artikel 13.

13.1. Alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
13.2. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
13.3. Een geschil zal eerst aan de rechter worden voorgelegd, nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

* * *